№№

п/п

Назва природоохоронного заходу

1.

Розроблення національного повідомлення України з питань зміни клімату відповідно до рішення ХIII Конференції Сторін Рамкової конвенції про зміну клімату

2.

Ведення національного центру кадастру з урахуванням Конвенції про транскордонне забруднення атмосферного повітря на великі відстані та Протоколів до неї

3.

Створення щорічного Національного кадастру викидів і поглинання парникових газів в Україні за загальноприйнятим форматом звітності відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

4.

Супровід сучасних моделей спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного переносів  шкідливих домішок та парникових газів

5.

Постійне оновлення та підтримка функціонування банку даних найкращих  екологічно безпечних технологій, методів скорочення антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення абсорбції  парникових газів

6.

Проведення наукових досліджень щодо визначення викидів гідрофторвуглеців, перфторвуглеців та гексафториду сірки

7.

Проведення науково-дослідних робіт щодо визначення коефіцієнтів викидів парникових газів у нафті та нафтопродуктах

8.

Проведення наукових досліджень для визначення викидів парникових газів в секторі відходів

9.

Визначення національних коефіцієнтів викидів закису азоту від сільськогосподарських ґрунтів

10.

Проведення наукових досліджень з оцінки викидів забруднюючих речовин та парникових газів від пересувних джерел

11.

Проведення наукових досліджень з удосконалення інвентаризації парникових газів у секторі землекористування, змін у землекористуванні та лісовому господарстві

12.

Аналіз міжнародного досвіду функціонування національних систем статистичної звітності та розробка рекомендацій щодо реформування національної статистичної звітності в Україні щодо емісії парникових газів

13.

Розроблення заходів зниження рівня надходження двооксиду вуглецю в атмосферу від сільськогосподарських земель та підвищення накопичення вуглецю в ґрунтах України

14.

Проведення наукових досліджень щодо визначення викидів парникових газів у вугільній промисловості

15.

Проведення наукових досліджень для визначення викидів вуглекислого газу при використанні вапняку і доломіту

16.

Проведення наукових досліджень для визначення викидів вуглекислого газу при виробництві чавуну і сталі

17.

Адаптація методики Міжурядової групи експертів зі зміни клімату та розроблення програмного забезпечення для оцінки викидів парникових газів та їх прекурсорів від повітряних суден

18.

Визначення національних коефіцієнтів викидів метану та закису азоту від систем зберігання та  обробки гною

19.

Аналіз та узагальнення міжнародного досвіду з питань моніторингу парникових газів та розроблення порядку організації та проведення моніторингу  парникових газів

20.

Ведення національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

21.

Проведення науково-дослідної роботи щодо розроблення сценаріїв впливу викидів парникових газів із джерел секторів економіки на зміну клімату

22.

Проведення науково-дослідної роботи щодо запровадження в Україні ринкових інструментів з метою реалізації економічних механізмів виконання зобов’язань, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

23.

Проведення експертизи проектів спільного впровадження відповідно до положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

24.

Проведення НДР щодо підготовки проектної документації для проектів з пом’якшення наслідків зміни клімату в металургійній галузі

25.

Проведення НДР щодо підготовки проектної документації для проектів з пом’якшення наслідків зміни клімату в вугільній галузі

26.

Проведення НДР щодо підготовки проектної документації для проектів з пом’якшення наслідків зміни клімату в хімічній галузі

27.

Проведення НДР щодо підготовки проектної документації для проектів з пом’якшення наслідків зміни клімату в агропромисловому комплексі

28.

Проведення НДР щодо підготовки проектної документації для проектів Міністерства оборони з пом’якшення наслідків зміни клімату

29.

Розроблення стандарту „Маркування. Забезпечення екологічної ефективності при виробництві продукції”

30.

Розроблення та адаптація  стандарту ISO 14064-1:2006 «Парникові гази – Частина 1: Специфікація відповідно Керівництву на організаційному рівні для визначення кількості, контролю та звітності щодо викидів і поглинання парникових газів»

31.

Розроблення та адаптація  стандарту ISO 14064-2:2006 «Парникові гази – Частина 2: Специфікація відповідно Керівництву на проектному рівні для визначення кількості, моніторингу та звітності щодо зменшення викидів парникових газів і збільшення їх поглинання»

32.

Розроблення та адаптація  стандарту ISO 14064-3:2006 «Парникові гази – Частина 3:  Специфікація відповідно Керівництву для перевірки та верифікації»

33.

Розробка та адаптація  стандарту ISO/FDIS 14065 «Парникові гази. Вимоги до перевірки кількості парникових газів і верифікації органів з акредитації або інших форм визнання»

34.

Проведення науково-дослідної роботи „Аналіз потенціалу скорочення викидів на період після 2012 року та формування позиції України для участі у переговорному процесі на посткіотський період”

35.

Розроблення проекту національної Кліматичної стратегії України з питань зміни клімату відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату до 2030 р.

36.

Проведення науково-дослідної роботи щодо аналізу міжнародного досвіду з оцінки ризику для країни від впровадження проектів скорочення викидів парникових газів та розроблення методичних рекомендацій

37.

Проведення випробувань пристроїв, нових товарних та альтернативних видів палива, добавок і присадок до палива для визначення їх впливу на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобільних транспортних засобів та їх паливної економічності

38.

Розроблення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для устаткування (установки) для обробки поверхні металів із використанням електролітичного або хімічного процесів, для яких обєм ванн для обробки складає понад 30м3

39.

Розроблення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробництва фосфорних, азотних та калійних мінеральних добрив (простих та складних добрив)

40.

Розроблення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробництва керамічних виробів шляхом випалювання, зокрема для виробництва черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або порцелянових виробів, у яких (якого) виробнича потужність перевищує 75 тонн на добу та/або потужність випалювання печей перевищує 4 м3 і щільність садки на випалювальну піч перевищує 300 кг/м

41.

Розроблення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробництва фарб та пігментів

42.

Розроблення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для нафтопереробного та газопереробного устаткування

43.

Розроблення нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для нових стаціонарних джерел і таких, що проектуються, будуються або модернізуються

44.

Розроблення другої редакції збірника „Показники емісії викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря”

45.

Розроблення посібника з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

46.

Створення міжнародної станції моніторингу програми ЕМЕП в українській частині дельти Дунаю у відповідності з новою стратегією моніторингу ЕМЕП

47.

Розроблення методичних рекомендацій з розрахунку обсягу викидів стійких органічних забруднювачів в атмосферу від стаціонарних джерел відповідно до вимог міжнародних керівних документів та здійснення заходів з запровадження інвентаризації викидів стійких органічних забруднювачів відповідно до вимог міжнародних керівних документів

48.

Виконання пілотного проекту на одному з металургійних підприємств з розроблення і здійснення заходів зі зменшення викидів стійких органічних забруднювачів в атмосферу шляхом застосування НІМ/НВПД та з проведенням кількісного аналізу викидів стійких органічних забруднювачів.

49.

Виконання пілотного проекту на одному з підприємств виробників енергії з розроблення і здійснення заходів зі зменшення викидів стійких органічних забруднювачів в атмосферу шляхом застосування НІМ/НВПД та з проведенням кількісного аналізу викидів стійких органічних забруднювачів.

50.

Розроблення керівних документів, програм та створення і забезпечення постійного функціонування навчального центру з впровадження більш чистих технологій із застосуванням НІМ/НВПД

51.

Інформаційний та технологічний супровід програмного засобу "Програма для ПЕОМ, щодо ведення бази даних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та надання інформації громадськості"

52.

Розроблення мережевої технології ведення баз даних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою забезпечення функціонування територіальних органів Мінприроди

53.

Створення технології збору, накопичення та обробки даних від стаціонарних джерел забруднення та інтеграція з геоінформаційною системою України

54.

Розроблення уніфікованого класифікатору забруднюючих речовин

55.

Проведення науково-дослідної роботи щодо оцінки трансформації викидів парникових газів при зміні структури палива в основних галузях економіки

56.

Проведення науково-дослідної роботи з визначення прогнозних показників обсягів торгівлі одиницями встановленої кількості на 2008-2012 рр. та на перспективу до 2020 року з урахуванням відповідних прогнозів розвитку економіки

57.

Проведення науково-дослідної роботи з визначення стратегічного прогнозу зміни клімату та оцінки його впливу на економіку та системи забезпечення життєдіяльності населення України

58.

НДР „Створення та впровадження в практику сучасних моделей спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення шкідливих домішок та парникових газів”

59.

Проведення науково-дослідної роботи щодо впровадження плану заходів з пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату для регіонів

60.

Проведення науково-дослідної роботи щодо розроблення та затвердження методичних вказівок та проекту Порядку видачі дозволів на антропогенні викиди із джерел парникових газів

61.

Розроблення змін до ДСТУ UN/ TCT R 83 „Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів”

62.

НДР „Розроблення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельних”

63.

Проведення науково-дослідної роботи щодо створення банку даних найкращих екологічно безпечних технологій, методів скорочення антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення абсорбції парникових газів

64.

НДР „Розроблення Інструкції з проведення інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів”

65.

Розроблення національного кадастру викидів і поглинання парникових газів в Україні за 2005 рік за загальноприйнятим форматом звітності відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

66.

Розробка чергового національного повідомлення України з питань зміни клімату відповідно до вимог Рамкової конвенції про зміну клімату

67.

Створення національного реєстру викидів парникових газів